اسلایدر صفحه مشاورین رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد
امام علی (ع): مشورت کردن عین هدایت و رسیدن به راه راست است . غررالحکم

محمدرضا قانع

محمدرضا قانع

مشاور عالی رئیس دانشگاه

دکتر محمد حسن اسلامی

دکتر محمد حسن اسلامی

مشاور رئیس دانشگاه در امور بیمارستانها  

شهناز مجاهد

شهناز مجاهد

مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان