ناظر

ساعت

تاریخ

محل بازدید

ردیف

مهندس

سرلک

8:15

94/01/22

شنبه

آزمایشگاه مواد غذایی

1

مهندس

سرلک

8:15

94/01/23

یکشنبه

آزمایشگاه مواد غذایی

2

تعطیل

8:15

94/01/24

دوشنبه

انجام پروژه

3

مهندس

سرلک

8:15

94/01/25

سه شنبه

سم شناسی محیط

4

مهندس

بابایی

8:15

94/01/26

چهارشنبه

سم شناسی محیط

5

ناظر

ساعت

تاریخ

عنوان

ردیف

آقای دکتر مختاری،

مهندس سرلک

 8:35

16/12/1393

شنبه

کارخانه کمپوست

1

مهندس بابایی

8:35

17/12/93

یکشنبه

آزمایشگاه میکروبیولوژی

2

مهندس سرلک

8:35

18/12/93

دوشنبه

آزمایشگاه میکروبیولوژی

3

مهندس بابایی

8:35

19/12/93

سه شنبه

آزمایشگاه شیمی

4

مهندس سرلک

8:35

20/12/93

چهارشنبه

آزمایشگاه شیمی

5

برنامه کارآموزی دانشجویان ناپیوسته

مدرس

ساعت

زمان

عنوان کارگاه

ردیف

آقای نگهداری

12 - 8

9/12/93

کارگاه مقاله نویسی

1

آقای نگهداری

12 - 8

10/12/93

کارگاه مقاله نویسی

2

خانم کیقبادی

12 - 8

11/12/93

کارگاه SPSS

3

خانم کیقبادی

12 - 8

12/12/93

کارگاه SPSS

4

برنامه کارآموزی کارشناسی نا پیوسته  نیمسال دوم 94-93

از تاریخ25/11/93 لغایت 06/12/93 کارآموزی در آزمایشگاه میکروبیولوژی و شیمی محیط

برنامه کارآموزی دانشجویان ناپیوسته مهندسی بهداشت محیط

 

از 29 فروردین لغایت 11 اردیبهشت کارآموزی در شبکه بهداشت

 

ساعت

تاریخ

عنوان

ردیف

 

12/02/94

شنبه

تعطیل

1

8:35

13/02/94

یکشنبه

آموزشگاه اصناف

2

8:15

14/02/94

دوشنبه

اداره محیط زیست

3

8:15

15/02/94

سه شنبه

استخر شنا

4

8:15

16/02/94

چهارشنبه

کارخانه مواد غذایی

5

 

 

 

برنامه کارآموزی دانشجویان ناپیوسته بهداشت محیط

ساعت

تاریخ

عنوان

ردیف

8:15

19/02/94

شنبه

کارخانه فولاد یزد

1

 

20/02/94

یکشنبه

تعطیل

2

8:15

21/02/94

دوشنبه

کارخانه شیر ایساتیس

3

8:15

22/02/94

سه شنبه

بیمارستان سوانح و سوختگی

گروهA

4

بیمارستان شهید صدوقی

گروه B

8:15

23/02/94

چهارشنبه

بیمارستان سوانح و سوختگی

گروه B

5

بیمارستان شهید صدوقی

گروهA

 

 

 

 

 

 

ساعت

تاریخ

عنوان

ردیف

 

8:15

 

02/03/94

شنبه

بیمارستان شهیدصدوقی  (گروهA

1

بیمارستان سوانح و سوختگی (گروهB)

 

8:15

 

03/03/94

یکشنبه

بیمارستان شهیدصدوقی (گروهB)

2

بیمارستان سوانح و سوختگی  (گروهA

9:35

04/03/94

دوشنبه

کارخانه کاغذ کسری

3

-

05/03/94

سه شنبه

تعطیل

4

8:15

06/03/94

چهارشنبه

تصفیه خانه فاضلاب

5