برنامه زمانبندی ژورنال کلاب گروه مهندسی بهداشت محیط

 

تاریخ

زمان

موضوع

نام و نام خانوادگی

21/02/1394

13 - 12

1-بررسی میزان آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین در بافت ماهی قزل آلای پرورشی

لیدا رفعتی