علی اکبر نقیبی

علی اکبرنقیبی

سرپرست اداره امورحقوقی

تلفن مستقیم: 37253440-035

تلفن داخلی: 311

عباس جعفری

عباس جعفری

کارشناس حقوقی

تلفن مستقیم: 37253440-035

تلفن داخلی:311   

حسن امیری

حسن امیری

کارشناس حقوقی

تلفن مستقیم: 37253440-035

تلفن داخلی:311

مریم عسکری

مریم عسکری

سمت: کارشناس اسناد

تلفن مستقیم: 37253440-035

تلفن داخلی:311

شرح وظايف اداره امور حقوقی دانشگاه

دفترحقوقي، به منظور انجام خدمات حقوقي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات در مجموعه دانشگاه، تنظيم روابط حقوقي دانشگاه با اشخاص خارج از دانشگاه به نحوي كه منافع بيت­المال و مصالح دانشگاه تامين گردد، تشكيل و تاكنون در راستاي اهداف و وظايف خود فعاليت كرده است و عهده‌دار موارد ذيل است:

 - اتخاذ و تدابير و تصميمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصيل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه.

- طرح و تعقيب دعاوی کيفری و حقوقی عليه اشخاص حقيقی وحقوقی ودفاع از حقوق دانشگاه در دعاوی مطروحه بر له يا عليه دانشگاه

- طرح و تعقيب دعاوی عليه اشخاص حقيقی و حقوقی، در دعاوی ناشی از قراردادهای دانشگاه.

دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه عليه دانشگاه در ديوان عدالت اداری.

 ايفای وظايف نمايندگی دانشگاه درکليه موارد حقوقی و انجام وظيفه بعنوان نماينده حقوقی دانشگاه در مراجع قضايی، اداری و سازمانها و نهادهای دولتی .

 - اظهارنظر، بررسی و نظارت حقوقی در تهيه و تنظيم قراردادهای منعقده بين دانشگاه و اشخاص حقيقي يا حقوقي

- دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه عليه دانشگاه در مراجع و هيئت های رسيدگی، تشخيص و حل اختلافات ادارات کار و امور اجتماعي، کمیسیونهای شهرداری

- همکاری با واحدهای ذيربط در تهيه و تنظيم لوايح قانونی، تصويب نامه ها و آئين نامه های موردنياز دانشگاه.

- کوشش درايجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی يکسان درسطح دانشگاه

- مشارکت در تنظيم قراردادهای اجاری و استيجاری در خصوص املاک و مستغلات

- طرح و تعقيب دعاوی و انجام هرگونه اقدامات حقوقی ، درجهت تامين منافع و رعايت مصالح دانشگاه در خصوص املاک و مستغلات

 - دفاع از حقوق و منافع دانشگاه درقبال دعاوی و ادعاهای مربوط به املاک ومستغلات

- پيگيری احکام ودستورات اجرايی مرتبط از طريق مراجعه به مراجع ثبتی، انتظامی، قضايی، دفاتر اسناد رسمی، موسسات، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقيقی و حقوقی

- اظهارنظر حقوقی درمورد کليه تعهدات له يا عليه دانشگاه و ارائه طريق حقوقی به مسئولين ذيربط به نحوی که تعهدات موردنظر، با آيين نامه ها ودستورالعملهای دانشگاه و ساير مقررات جاری کشور مغايرت و منافات نداشته باشد .

- بررسی و انجام اقدامات متناسب حقوقی درخصوص الزام متعهدين دانشگاه به انجام تعهدات خود، حسب ارجاع وزارتخانه و واحدهای مختلف دانشگاه

- ارشاد ومشاوره حقوقی به همکاران و همکاری با واحدها و مراکز دانشگاه در موضوعات حقوقی، قضايی و کيفری.

- همچنین عهده دار مواردی از قبیل: اخذ تعهد محضري، سپردن وثيقه ملكي، در رهن بردن املاك وثيقه، فك رهن، تبديل وثيقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثيقه از طريق اجراي ثبت، بررسی امور ثبتی