دکتر مظفری

 

دکتر حسن مظفری خسروی           

پست سازمانی:

عضو هیات علمی و مدیر گروه تغذیه و مدیر مسئول و سردبیر مجله انگلیسی تغذیه و امنیت غذایی    

مرتبه

استاد

مدرک تحصیلی:

دکترای تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: 

h.mozaffari@ssu.ac.ir

 mozaffari.kh@gmail.com

شماره تماس: 31492184 , 035-38209143

رزومه

شرح وظایف

برنامه هفتگی

طرح دروس

شرح وظایف

                                    صفحه اینجانب در Google scholar

                                     مقالات اینجانب در PubMed