·        آزمایشگاه شیمی

·        آزمایشگاه میکروب

·        مرکز بهداشت استان

·        مرکز بهداشت شهرستان

·        کارگاه مقاله نویسی

·        کارخانه فولاد یزد

·        آموزشگاه اصناف

·        کارخانه شیر

·        اداره محیط زیست

·        کارخانه تن ماهی

·        یک بیمارستان به دلخواه حذف گردد.