نام و نام خانوادگی :  آقای مجید برهانی

سمت :    مسئول امور مالی  و رییس اداره عمومی

پست الکترونیک :majidborhani20@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

نام و نام خانوادگی :  آقای علی موحدی

سمت :    مسئول تدارکات و کارپردازی

پست الکترونیک :movahedi031@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید

 

 

نام و نام خانوادگی :  آقای محمد حسن خیراندیش

سمت :    مسئول انبار

پست الکترونیک :kheirandish@gmail.com

جهت دریافت فایل رزومه کلیک نمایید