ابرکوه

نام : مسعود

نام خانوادگی: اکرمی

مدرک تحصیلی:

سمت : سرپرست اورژانس 115 ابرکوه

شماره تماس:  03532820115

اردکان

نام : مصطفی

نام خانوادگی: نوروزی

مدرک تحصیلی: کاردانی فوریتهای پزشکی

سمت : سرپرست اورژانس 115 اردکان

شماره تماس:  03532225151

اشکذر

نام : علی ولی

نام خانوادگی: ایازی

مدرک تحصیلی: دوره فوریتهای پزشکی

سمت : سرپرست اورژانس 115 اشکذر

شماره تماس:  03532724115

بافق

نام : سعید

نام خانوادگی: ملک زاده بافقی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت : سرپرست اورژانس 115 بافق

شماره تماس:  03532422211

بهاباد

نام : سید عباس

نام خانوادگی: رضوانیان

مدرک تحصیلی: دوره فوریتهای پزشکی

سمت : سرپرست اورژانس 115 بهاباد

شماره تماس:  03532471500

تفت

نام : مجید

نام خانوادگی: معصومی

مدرک تحصیلی: کاردانی فوریتهای پزشکی

سمت : سرپرست اورژانس 115 تفت

شماره تماس:  03532635115

خاتم

نام : ذکریا

نام خانوادگی: بابری

مدرک تحصیلی: کاردانی فوریتهای پزشکی

سمت : سرپرست اورژانس 115خاتم

شماره تماس:  03532570115

مهریز

نام : سید ولی الله

نام خانوادگی: حسینی

مدرک تحصیلی: کاردان فوریت های پزشکی

سمت : سرپرست اورژانس 115 مهریز

شماره تماس:  03532525100

میبد

حمید رشیدی

نام : حمید

نام خانوادگی: رشیدی میبدی

مدرک تحصیلی: کاردان هوشبری

سمت : سرپرست اورژانس 115 میبد

شماره تماس:  03532333111

یزد

نام : داود

نام خانوادگی: عربی

مدرک تحصیلی: کارشناسی بیهوشی

سمت : سرپرست شیفت A

پست الکترونیکی:

شماره تماس:  37266533  داخلی 1159

نام : علی

نام خانوادگی: کهدویی

سمت : سرپرست شیفت B

پست الکترونیکی:

شماره تماس: 37266533  

نام : منصور

نام خانوادگی: رفیعی

سمت : سرپرست شیفت C

پست الکترونیکی: mansor323@gmail.com

شماره تماس: 37266533

نام : علی

نام خانوادگی: آخوندی

مدرک تحصیلی: کارشناس هوشبری

سمت : سوپروایزر عملیات

 

شماره تماس: 37266533

وظایف مسئول پایگاه:

-        تنظیم برنامه شیفت کارکنان پایگاه مربوطه

-        نظارت برعملکردکارکنان پایگاه مربوطه

-        آموزش وآشناکردن نیروهای جدیدباتجهیزات،شرح وظایف ومسئولیتهای اورژانس وکارکنان

-        تکمیل دفاترپایگاه مربوطه

-        پاسخگویی به کلیه موارد گزارشات وشکایات مرکزازکارکنان پایگاه مربوطه یابالعکس

-        تهیه دفترگزارش روزانه جهت ثبت گزارشات روزانه پایگاه مربوطه

-        تهیه گزارش جامع سالیانه ازوضعیت عمومی پایگاه مربوطه (وضعیت بناوساختمانی ،وضعیت وسایل رفاهی پایگاه مربوطه..)

-        آنالیزدقیق اطلاعات موردلزوم به تفکیک مواردوقوع(لغوماموریت 19-10،انتقال قبل ازرسیدن کد32-10،درمان سرپایی وعدم نیازبه انتقال بیمار به مرکزدرمانی29-10 )

-        اعلام آمارهای اعزام به صحنه تصادف وثبت نتیجه آن به تفکیک کدوتکنسین وشیفت

-        آنالیز موارد CPRموفق به تفکیک شیفت وکدوتکنسین

-        کنترل ونظارت برداروها وتجهیزات مصرفی پایگاه مربوطه وثبت مواردجایگزین

-        ثبت تعدادماموریتهای انجام شده توسط آمبولانسهای پایگاه مربوطه درخارج ازمحدوده منطقه عملیاتی باذکر علت

-        ثبت وانجام اقدامات لازم جهت تعمیرخرابی آمبولانس ها(7-10)به همراه علت ونتیجه به تفکیک تکنسین ،شیفت وپایگاه

-        کنترل کیلومترهای طی شده وتناسب آن باماموریت های انجام شده

-        نظارت بروضعیت فنی آمبولانسهااعم ازآلارم،چراغ گردان ،راهنما،چراغ های جلو وداخل کابین،آمپربنزین وهماهنگی بااداره مربوطه جهت رفع نقایص

-        اعلام مواردتصادف آمبولانسها

-        دریافت اقلام دارویی وغیردارویی ازاداره

-        پیگیری ورودوخروج کدبه تعمیرگاه

-        نظارت برتمیزبودن کدها وتجهیزات داخل آن

-        نظارت برنظافت پایگاه

 مسئولیتها: 

-        حضوربه موقع درمحل کاروعدم ترک آن درساعات موظفی

-        پوشیدن یونیفرم کار

-        آمادگی کامل برای انجام ماموریت درتمامی ساعات موظفی