سیدعلی میرغنی زاده

دبیر شورا

دکتر علی دهقانی

سرپرست حوزه ریاست

محمدحسین نیکوکاران

سرپرست روابط عمومی 

عبدالخالق جعفری

رئيس اداره ارزيابي عملكرد

دکتر مسعوى شريفي

قائم مقام معاون بهداشتی

عباسعلی دهقانی تفتی

مسئول دبیرخانه هیات امناء

 

 

محمد صادقی

مدیر نیروی انسانی

سیدیحیی رفیعی

مدیر پشتیبانی افشار

محمدرضا حیدری

 

دکتر سیدمحمدرضا آقایی
مدیر مرکز دیابت دانشگاه

دکتر احمد رضا متالهی
مدیر تحول اداری دانشگاه

سیدمحمود موسوی


 

 

فاطمه سرهانی

سرپرست امور آموزش کارکنان

مریم شایق

کارشناس آمار

دکتر علیمحمد آدابی

همه ي كاركنان دانشگاه مي توانند در چهار چوپ آيين نامه مصوب شورا ، ‌پيشنهادهاي خود را به صورت فردي يا گروهي در « برگ ارائه پيشنهاد(برگ شماره يك) » درج نموده واگر براي اولين مرتبه پيشنهادي ارائه مي نماييد « برگ مشخصات فردي پيشنهاد دهنده (برگ شماره 2) »‌ را نيز تكميل نموده و به دبيرخانه شورا ي پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دانشگاه واقع در سازمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد ارسال نماييد.

 

دریافت فرم ارائه پیشنهاد

Initiates file download

 

 

Initiates file downloadفرم مشخصات فردی پیشنهاددهنده

 

پیشنهاد دهنده محترم لطفاً برگ ارائه پیشنهاد را به صورت پشت و رو پرینت بگیرید.

اهداف تشكيل شوراي پذيرش و بررسي پيشنهادهاي دانشگاه

1- تلاش براي جلب مشاركت كاركنان در فرايند تصميم گيريها


2- پديد آوردن فضاي مناسب براي شكوفا كردن و بهره گرفتن از انديشه و تجارب كاركنان و افزايش ميزان تعلق و دلبستگي آنان به محيط كار


3- فراهم آوردن موجبات فضاي آزاد و سالم براي طرح و نقد انديشه و وسعت دادن به ميزان آگاهي ها و توانايي ها و بردباري عموم كاركنان از راه دريافت نظرات ، پيشنهادات و ارزشيابي و نقد آنان


4- ايجاد انگيزه هاي معنوي و مادي براي برانگيختن و به كار گرفتن توان بالاي انديشيدن و پديد آوردن راهكارهاي سازنده از سوي كاركنان


5- كاهش هزينه هاي جاري ، بهبود روندهاي عملياتي و افزايش كيفيت و بهره وري

سيستم پيشنهادها Suggestion System ابزاري است كه از طريق آن مي‌توان با ايجاد روحيه مشاركت فردي و گروهي به يافته‌هاي ذهني و انديشه‌هاي عظيم انساني در حل مسائل و دستيابي به راه‌حل‌هاي بهينه، در راستاي بهبود فرآيندها و بهسازي مستمر سازمان دست يافت. به منظور جلب مشارکت کارکنان ، اين سيستم، پيشنهادهای ايشان را در جهت بهبود عملکرد سازمان دريافت و پس از کارشناسي وطرح در شورا به پيشنهادهاي پذيرفته شده جوايزي اهداء و آنها رابرای اجرا به مسئولین ارسال میدارد. ايجاد زمينه براي مشارکت کارکنان از دوجنبه حائز اهميت است :
اول: تحول مثبتي است که در سازمان ايجاد مي کند .
دوم : جنبه آموزشي و انگيزشي که براي منابع انساني به همراه مي آورد .
مشارکت فعال تمام کارکنان ، جو مساعدي براي اصلاح نگرش به کار ودر نتيجه افزايش بهره وري خواهد ساخت .

بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان و در انسان چیزی بزرگتر از فکر و اندیشه او نیست

 

پس بیایید با ارائه ی پیشنهاد که حق مسلم یک انسان است ، کرامت و بزرگی خود را به اثبات برسانید .

منتظر دیدن قامت بزرگ شما در برگه ی پیشنهادهای ارسالی تان هستیم.

سیدعلی میرغنی زاده -دبیر شورای پذیرش و بررسی پیشنهادهای دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد اقدام به الکترونیکی نمودن پیشنهادهای شما کارکنان عزیز نموده است و بدین منظور از سامانه نظام پیشنهادهای کارکنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده نموده است در این سامانه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دبیرخانه مجزا دارد. کلیه کارکنان دانشگاه می توانند از این به بعد برای ارائه پیشنهادهای خود با مراجعه به آدرس Opens external link in new windowsus.behdasht.gov.irOpens external link in new window پیشنهادهای خود را ثبت نمایند.

 

 

 

دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادات