آدرس: ميبد،‌بلوار مدرس،‌روبروي اداره دارايي، شبكه بهداشت و درمان شهرستان ميبد

كد پستي:8964135143

تلفن:32333012-32333019-32336110-32333007- 035

تلفن دفتر سرپرستی32333013

تماس با روابط عمومی: 32333004-035

سامانه تبادل پیامک 30001237733013