اطلاعات پزشکان

اطلاعات پزشکان

به جهت ساماندهی اطلاعات مراکز درمانی این فرم در چهار بخش برای جمع آوری مشخصات پزشکان محترم و مطب آن ها تهیه گردیده است.
در بخش اول مشخصات فردی پزشکان، در بخش دوم مشخصات تحصیلی پزشکان، در بخش سوم فعالیت در مطب و در بخش چهارم آدرس مطب توسط پزشکان محترم ثبت می گردد.
لازم به ذکر است پاسخگویی به تمامی پرسش های این فرم الزامی بوده و درصورت عدم وجود پاسخ برای گزینه ای می توانید از علامت * یا - استفاده نمایید.