ثبت اطلاعات پزشکان شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای استان یزد

ثبت اطلاعات پزشکان شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای استان یزد

جهت تکمیل شدن بانک اطلاعاتی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان مستدعی است پزشکان محترم شاغل در بخش اورژانس بیمارستانهای استان نسبت به تکمیل این فرم اقدام نمایند