اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن دانشگاه

اطلاعیه شرکت تعاونی مسکن دانشگاه

بدینوسیله باستحضار میرساندشرکت تعاونی مسکن با هماهنگی کمیته رفاهی دانشگاه درنظر دارد در مناطق مختلف شهر یزد اقدام به خریدو واکذاری زمین و آپارتمان به همکاران محترم نماید لذا از متقاضیان درخواست میگردد حداکثر تا تاریخ 21 ادریبهشت فرم ذیل راتکمیل و ارسال نمایند.
درضمن با هماهنگی مسئولین دانشگاه جهت رفاه حال کارکنان تسهیلاتی دراین مورد در نظر گرفته شده است.