اطلاعیه شماره 2شرکت تعاونی مسکن دانشگاه

اطلاعیه شماره 2شرکت تعاونی مسکن دانشگاه

بدینوسیله به استحضار میرساند شرکت تعاونی مسکن اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه باهماهنگی کمیته رفاهی اعضای هیات علمی درنظر دارددرمناطق مختلف یزد اقدام به خرید و واگذاری زمین و آپارتمان به اعضای محترم هیات علمی دانشگاه نماید.لذا از متقاضیان درخواست میگرددحداکثر تا تاریخ 31خرداد ماه فرم ذیل راتکمیل و ارسال نمایند.
درضمن با هماهنگی مسئولین دانشگاه تسهیلاتی در این مورد درنظر گرفته شده است .