اطلاعات کلی مطب

اطلاعات کلی مطب

لطفا این فرم را بنا بر درخواست وزارت بهداشت جهت ثبت اطلاعات مطب پزشکان ودندانپزشکان و مامائی تکمیل نمایید
پس از تکمیل فرم می بایست گزینه ارسال راکلیک نمایید.مشاهده گزینه اطلاعات شما با موفقیت ذخیره شد به منزله پایان ثبت نام شما می باشد