فرم گزارش حادثه

فرم گزارش حادثه

هدف از تهیه گزارش حوادث


درمان شخص یا اشخاص آسیب دیده در اسرع وقت .
انجام تشریفات اداری برای پرداخت غرامت یا مستمری در مورد حوادث مهلک یا ناتوان کننده .
تحقیق و یافتن علل حوادث/ آتش سوزیها .
شناسایی شرایط / اعمال ناایمن وانجام اقدامات لازم برای بر طرف نمودن آنها .
تهیه آمار حوادث و آتش سوزی ها و تجزیه و تحلیل آنها .
تخمین زیان مالی وارده در اثر حوادث و آتش سوزیها و گزارش تفصیلی آن به مقامات مسئول