فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی

فرم گزارش دهی خطاهای پزشکی

همکار گرامی : هدف از گزارش خطاها عدم تکرار آن می باشد. تنبیه یا سرزنشی از سوی سازمان صورت نخواهد گرفت.