نیازسنجی آموزشی تخصصی پرستاری

نیازسنجی آموزشی تخصصی پرستاری

نیازهای ذکر شده در این فرم بر اساس نیاز های اعلام شده سرپرستاران می باشد درصورت نیاز دیگر می توانید در قسمت مربوطه ذکر کنید.