نیازسنجی آموزشی عمومی

نیازسنجی آموزشی عمومی

تکمیل این فرم معادل تکمیل فرم اجباری PDP است که کلیه پرسنل اعم از اداری و درمانی با هر رده سازمانی، ملزم به تکمیل و ارسال این فرم می باشند. لطفا براساس الویت، گزینه مناسب را انتخاب نمایید.