ثبت نام کارگاه آموزشی "حقوق شهروندی و ارتقا کرامت انسانی"