×سامانه ثبت نام آموزش پرسنل داروخانه

×سامانه ثبت نام آموزش پرسنل داروخانه

این فرم جهت ثبت نام پرسنل داروخانه های استان یزد جهت طی دوره آموزشی توسط معاونت غذا ودارو می باشد.