فرم گزارش دهی خطاهای درمانی

فرم گزارش دهی خطاهای درمانی

همکار گرامی،سلام
تکمیل این فرم صرفا جهت جلوگیری از تکرارموارد مشابه این خطا و نیز انتقال این تجربه به سایر پرسنل می باشد و هیچ پیگیری متوجه شما نخواهد شدلذا با اطمینان از عدم شناسائی شما همکار محترم،خطاهایی که مشاهده نموده اید را در این فرم وارد نمائید