فرم ثبت نام پوستر های دانشجویی پذیرفته شده در بخش اصلی

فرم ثبت نام پوستر های دانشجویی پذیرفته شده در بخش اصلی

از افرادی که پوستر آنها در بخش اصلی پذیرفته شده ولی ثبت نام انها در بخش دانشجویی انجام شده, درخواست می گردد فرم زیر را جهت صدور گواهی تکمیل نماییند. در صورتی که تعداد نویسندگان مقاله بیشتر از یک نفر می باشد, هر کدام از نویسندگان به صورت جداگانه فرم را تکمیل نمایند.