×ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارو ها(ADR)

×ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارو ها(ADR)

لطفا درصورت مصرف دارو وایجاد عارضه نسبت به ثبت آن در این قسمت اقدام نمایید.