ارسال مشکلات شبکه اینترنت مرکز و خانه های بهداشت تابعه

ارسال مشکلات شبکه اینترنت مرکز و خانه های بهداشت تابعه

همکار گرامی
لطفا جهت پیگیری و تسریع در رفع مشکلات اینترنت مرکز و یا خانه بهداشت نسبت به تکمیل فرم ذیل بصورت دقیق اقدام لازم مبذول فرمائید.