**فرم اعلام رفع نقص صدور پروانه ها ( شهرستان ها)

**فرم اعلام رفع نقص صدور پروانه ها ( شهرستان ها)


مدیریت نظارت بر مواد غذایی/98/4
پیگیری ورفع نقص صدور پروانه های بهداشتی شهرستانهای:
اردکان
میبد
تفت
ابرکوه
مهریز