پرسشنامه نظر سنجی رفاهی فراگیران

پرسشنامه نظر سنجی رفاهی فراگیران

احتراما درجهت نظر سنجی در خصوص کیفیت وکمیت امکانت رفاهی,خواهشمند است میزان رضایت خود از آیتم های زیر, در جهت بهبود امکانات و رفع نواقص احتمالی اعلام فرمایید.