^سامانه آموزش

^سامانه آموزش


سامانه آموزش مسئولین فنی معاونت غذا و دارو یزد-ver:98/9

نیازسنجی و نظرسنجی دوره های آموزشی-ارسال مستندات برگزاری دوره آموزشگاه ها-ثبت نام شرکت در دوره های آموزشی غذا و دارو