فرم ارزشیابی از آموزش پرستاری

فرم ارزشیابی از آموزش پرستاری

همكار ارجمند:
پرسشنامه حاضر با اين هدف طراحي شده تا نظرات شما را به عنوان يكي از ذي نفعان اصلي بيمارستان، مورد سنجش قرار دهد. از اين رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را براي برنامه ريزي هاي آتي به بيمارستان هديه نمائيد. اگر همه نظرات را نتوانيم يكباره به اجرا بگذاريم اميدواريم به مرور زمان به اين مهم دست يابيم. از اينكه با دقت سوالات را مطالعه و سعي خواهيد نمود با صداقت به آنها پاسخگو باشيد سپاسگزاريم.