قوانین و شرایط استفاده از پست الکترونیک (ایمیل) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

قوانین و شرایط استفاده از پست الکترونیک (ایمیل) دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

توجه مهم:
تکمیل و ارسال این فرم مختص دارندگان پست الکترونیک دانشگاه ومورد استفاده اساتید و دانشجویان مقطع ارشد و دکتری می باشد و به درخواستهای ایجاد پست الکترونیک جدید برای کارکنان اداری و دانشجویان مقاطع دیگرترتیب اثر داده نمی شود.