فرم گزارش خطا

فرم گزارش خطا

از آنجایی که همه ما علیرغم به کاربردن همه توان خود، باز هم ممکن است دچار اشتباهات حرفه ای شویم که موجب آسیب به بیمار،پرسنل یا تجهیزات پزشکی گردد،لذا برشمردن و اعلام خطاهای اتفاق افتاده می تواند هم مدیران را راهنمایی کرده و هم سایر همکاران را برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه هوشیار تر و دقیق تر کند. در همین راستا همکاران بزرگوار می توانند موارد خطایی که اتفاق افتاده ، یا در شرف وقوع بوده ولی واقع نشده و یا تبعاتی که برای بیمار، پرسنل ویا تجهیزات به همراه داشته را به دور از هر دغدغه ای در قالب این فرم به واحد ایمنی بیمارستان ارسال نمایند تا با بررسی آن ها بتوان با برنامه ریزی دقیق تر، از بروز موارد خطا جلوگیری به عمل آورد. بدیهی است در صورت عدم گزارش این گونه موارد، در قبال آسیب های احتمالی به وجود آمده در پیشگاه خداوند متعال مسئول و پاسخگو خواهیم بود. از همکاری و تعهد شما قدردانی میگردد.