فرم نظرسنجی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی یزد

فرم نظرسنجی کتابخانه دانشکده دندانپزشکی یزد

خواهشمندیم در نظرسنجی خدمات کتابخانه با پاسخ دادن به سوالات زیر جهت هر چه مطلوب تر شدن خدمات کتابخانه مشارکت فرمائید.
با تشکر