فرم PDP

فرم PDP

همکار گرامی
- فرم PDP در جهت نیاز سنجی آموزشی کارکنان می باشد.
خواهشمندست با تکمیل این فرم ما را در پیشبرد این امر یاری نمائید.
- لطفا عناوین آموزشی زیر را اولویت بندی نموده، همچنین می توانید موارد پیشنهادی خود را در قسمت سایر به ترتیب اولویت درج نمائید.