فرم گزارش خطا

فرم گزارش خطا

همکار محترم : تکمیل فرم گزارش خطا جهت بررسی عوامل بروز خطا و رفع آن ها است و قطعاً هیچگونه توبیخ یا تنبیهی در پی نخواهد داشت . لطفاً نسبت به تکمیل آن اقدام فرمایید . گزارش ها می تواند توسط شخصی که خود خطا را انجام داده یا شاهد خطا بوده تنظیم گردد . لطفاً در صورتی که نظر یا پیشنهادی در رابطه با جلوگیری از تکرار خطا دارید یا عامل خاصی را باعث به وجود آمدن خطا می دانید ثبت نمایید .