فرم شکایات مردمی

فرم شکایات مردمی

از عموم مردم، دانشجویان عزیز، اعضای محترم هیات علمی و سایر کارکنان گرامی تقاضا می گردد شکایت ،گزارش ،انتقاد و پیشنهاد خود را در خصوص تمامی مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و خصوصی در فرم ذیل ثبت نمایند.در صورت تمایل به دریافت پاسخ شکایت خود و همچنین جهت تسریع و سهولت در پیگیری مناسب، مشخصات خود را نیز مرقوم فرمائید.مشخصات شما در صورت تمایل به صورت محرمانه خواهد بود.
در ضمن خواهشمند است مطالب کوتاه،مختصر و مفید بوده و به جهت رعایت اصول اخلاقی و موازین شرعی از بیان مطالب خلاف واقع و غیر مفید،کلی گویی و یا کنایه گویی خودداری گردد.
باتشکر
مهندس عبدالخالق جعفری
مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات