پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات


همکار گرامی : نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات به عنوان امکانی برای مشارکت شما در تصمیم گیری ها و اداره مجموعه بیمارستان، فرصتی مغتنم برای ارائه راهکارهای مناسب فراهم آورده است و مشارکت در آن نشانگر تعهد و توانایی کارکنان محترم بوده و به عنوان یکی از معیارهای موثر ارزشیابی پرسنل مورد توجه قرار دارد. لذا در راستای فعال ترشدن کمیته پیشنهادات، نظرات و پیشنهادات خود را در قالب فرم زیر به واحد آموزش بالینی (EDO) ارسال نمایید.
پیشنهادات میتوانند در رابطه با موضوعات زیر باشند:
• پیشنهادات در خصوص بهبود فرایند های بیمارستانی
• پیشنهادات در خصوص کاهش هزینههای بیمارستانی
• پیشنهادات در خصوص بهبود کیفیت ( پزشکی، پرستاری، اداری، خدماتی و...)
• پیشنهادات در خصوص برنامه های پرسنلی و کارمندی (رفاهی، آموزشی، پژوهشی و ...)
• پیشنهادات در خصوص افزایش رضایتمندی بیماران ، مراجعین و همکاران
• و...