فرم گزارش دهی خطا

فرم گزارش دهی خطا

همکار محترم اطلاعات ثبت شده در این فرم کاملا محرمانه میباشد و صرفا جهت ارتقا و اصلاح فرآیند های جاری و افزایش کیفیت ارائه خدمات مراقبتی،درمانی است و هیچگونه پیامد تنبیهی در پی ندارد.