کارگاه های آموزشی، نیمه دوم سال 1394

کارگاه های آموزشی، نیمه دوم سال 1394

همکار گرامی
سلام
لطفا به کارگاه های آموزشی زیر با توجه به نیاز آموزشی خود امتیاز دهید.
واحد برنامه ریزی و پژوهش روابط عمومی دانشگاه