فرم خوداظهاری ثبت امتیاز ورزشی کارکنان

فرم خوداظهاری ثبت امتیاز ورزشی کارکنان

-کارکنان با قرارداد های رسمی، پیمانی، ضریب K ، طرحی و تبصره ای 3 و 4 می توانند امتیاز ارزشیابی ورزشی را کسب نمایند.
-امتیاز انجام فعالیت های ورزشی مستمربا تایید رابط ورزشی و ارائه مستندات توسط کارمند، با هماهنگی تربیت بدنی دانشگاه اعمال می گردد.
-کارکنانی که دسترسی به وارد کردن اطلاعات در فرم را ندارند می توانند اطلاعات و مستندات را به رابط ورزشی تحویل دهند.
-ملاک احتساب 1 امتیاز فعالیتهای ورزشی مستمر در ارزیابی عملکرد، حداقل 75% از مجموع امتیازات فعالیت های ورزشی مستمر می‌باشد. به عبارتی کارکنانی که 0.75 از امتیاز انجام فعالیت های ورزشی مستمر را اخذ نمایند، 1 نمره محاسبه می شود.
- اسامی رابطین ورزشی واحد ها از طریق سایت اداره تربیت بدنی و آدرس زیر در دسترس میباشد
https://web.ssu.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_81/File/rabetin.xls