پرسشنامه رضایت سنجی از همراهان بیماران بستری

پرسشنامه رضایت سنجی از همراهان بیماران بستری

این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است، لذا خواهشمند است به سوالات مطرح شده به دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهیم باشید. (پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما کمال تشکر را دارد)