فرم انتقادات و پیشنهادات سازمان اورژانس یزد

فرم انتقادات و پیشنهادات سازمان اورژانس یزد

بازدید کننده محترم شما میتوانید نظرات و پیشنهادات سازنده خود را از طریق تکمیل فرم ذیل به اطلاع مسئولین مرتبط در واحد های مختلف مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان یزد برسانید