چک لیست بررسی بیمارستان از نظر فرهنگ ایمنی بیمار

چک لیست بررسی بیمارستان از نظر فرهنگ ایمنی بیمار

همکار محترم
باسلام
این پرسشنامه به منظور سنجش وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در زمینه های مختلف طراحی گردیده است. لطفا در پر کردن پرسشنامه نهایت دقت و حوصله را داشته باشید تا با بهره گیری از نظرات وپیشنهادات شما در جهت استقرار فرهنگ ایمنی بیمار در سطوح عملکردی بیمارستان، گامی موثر برداشته شود.


قسمت اول: اطلاعات زمینه ای