فرم پرسش از کتابدار

فرم پرسش از کتابدار

پرسش از کتابدار به عنوان یکی از خدمات میز مرجع مجازی برای کارمندان، دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد. شما می توانید از طریق ارسال پرسش خود از طریق فرم ذیل به کتابدار بخش مرجع، پاسخ آن را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت کنید.