فرم نظرسنجی سازمان ذینفع از برنامه های آموزشی دانشکده پرستاری میبد

فرم نظرسنجی سازمان ذینفع از برنامه های آموزشی دانشکده پرستاری میبد

سازمان محترم، فرم نظرسنجی پیش رو با هدف ارزیابی برنامه های آموزشی به منظور کیفیت بخشی به برنامه ها و رویه های آموزشی دانشکده پرستاری میبد طراحی گردیده است لطفا نظرات خودرا در این خصوص ارائه نمایید. باتشکر