فرم نظرسنجی سازمان ذینفع از دانش آموختگان دانشکده پرستاری میبد

فرم نظرسنجی سازمان ذینفع از دانش آموختگان دانشکده پرستاری میبد

سازمان محترم، فرم نظرسنجی پیش رو با هدف ارزیابی توانمندی های دانش آموختگان دانشکده پرستاری میبد طراحی گردیده است لطفا نظرات خودرا در این خصوص ارائه نمایید. باتشکر