پرسش از کتابدار

پرسش از کتابدار

پرسش از کتابدار به عنوان یکی از خدمات میز مرجع مجازی برای کارمندان، دانشجویان و اساتید دانشگاه علوم پزشکی یزد می باشد. شما می توانید از طریق ارسال پرسش خود از طریق فرم ذیل به کتابدار، پاسخ آن را از طریق پست الکترونیکی خود دریافت کنید.