فرم گزارش خطاهای پرشکی پژوهشکده علوم تولید مثل

فرم گزارش خطاهای پرشکی پژوهشکده علوم تولید مثل

همکار گرامی:هدف از گزارش خطاها عدم تکرارآن می باشد.تنبیه یا سرزنشی از سوی سازمان صورت نخواهد گرفت.