فرم گزارش خطای پزشکی

فرم گزارش خطای پزشکی

فرمي كه پيش رو داريد فرم گزارش خطا ي اينترنتي ميباشد. لطفادرصورت مشاهده هرگونه خطا فرم زير را پر نموده و ارسال نماييد. گزارش شما توسط واحد بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بررسي شده واقدامات مقتضي جهت كاهش اينگونه خطاها انجام ميگيرد.
در صورت تمايل ميتوانيد مشخصا ت خود را وارد نماييد. درصورتيكه مايل به معرفي خود نباشيد اطلاعات شما محرمانه باقي خواهد ماند.