فرم ارائه پیشنهادات

فرم ارائه پیشنهادات

شهروندان و مراجعان محترم بیمارستان امام حعفر صادق (ع)شهرستان میبد به منظور ارتقاء سطح خدمات درمانی ، پاراکلینیکی و پشتیبانی پیشنهادات خود را بر اساس فرم زیر ارسال نمایید.