تقویم جلالی
 
 
 اگرچه تروما به عنوان علت عمده مرگ ومیر و از کارافتادگی در کشورهای توسعه یافته، به خوبی شناخته شده، ولی اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که تحقیقات نشان می دهد در بیشتر کشورهای در حال توسعه نیز، تروما اولین علت مرگ ومیر جوانان می باشد.

همچنین مهمترین علت از کارافتادگی وصدمات اقتصادی وابسته به سلامت در این کشورها محسوب می شود. ماهیت اصلاح پذیری این معضل وهزینه های سرسام آور ی که برسیستم اقتصادی هر کشور وارد می سازد از یک طرف و شناخته شدن آن به عنوان سردسته عوامل از کارافتادگی و ناتوانی در افراد جامعه از طرف دیگر، منجر به اتخاذ تدابیری اساسی از جانب سیاست گذاران و دست اندرکاران بهداشت وسلامت در کشورهای مختلف جهان شده است.

براساس این تدابیر، سیستم های تروما شکل گرفتند و اساس فعالیت های خود را بر اقدامات پیشگیرانه تروما و مراقبت های مورد نیاز بیماران ترومایی متمرکز ساختند. برنامه ریزی برای ایجاد سیستم تروما و ارزیابی مداوم سیستم تروما بدون اطلاعات امکان پذیر نیست .

در این راستا راه اندازی مراکز تحقیقات تروما می تواند با ساماندهی به فعالیتهای تحقیقاتی و جمع آوری اطلاعات مفید وجدید علمی به این مهم کمک شایانی کند. مرکز تحقیقات تروما رسما فعالیت خود را از اردیبهشت ماه سال 90 در جهت بهبود، ساماندهی و افزایش اثربخشی فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه تروما وثمربخشی آن در جهت بهبود آسیب های به بیماران آغاز نمود.